خوش آمدید

جستجو

تبلیغات

سوالات داوری

   

   

  1-داوری را تعریف کنید :                                                                                                                                                بند الف م 1 قانون داوری تجارتی  بین الملل مصوب 26/6/76 بیان نموده:« داوری عبارتست از رفع اختلاف متداعیین در خارج از دادگاه  به وسیله ی شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین یا انتصابی .»منظور از انتصابی،  توسط  دادگاه یا شخص ثالث میباشد .    

    برخی دیگر داوری را اینگونه تعریف نموده اند :« حل وفصل نمودن منازعات به طریقه ی خصوصی وغیر دولتی را داوری گویند.»          

  در اصطلاح فقه و قانونگذار، گاهی از داوری به (قاضی تحکیم)می شود  

     2- حقیقت وماهیت داوری چیست ؟ داوری بلحاظ شمول قاعده اعتبار امرمختوم،جزیی وخاص بودن و تصمیم  انشایی همچنین اقدام بدون  استناد به بخشنامه ها ی دستگاه قضایی وعدم سپردن امر اظهار نظر به دیگری شبیه قضاوت است   لکن  امری است تاسیسی وعموماتوافقی است صرف نظر از برخی مقررات ناظر بر صلاحیت داور ،نهایتا این طرفین هستند که بر صلاحیت داور صحه می گذارند رای داور  میتواند مستند به عدل وانصاف باشد در صورتیکه آراء قضایی باید مستند به قانون واصول حقوقی ومنابع معتبر اسلامی باشد                                                          

   3- آیا دردعاوی غیرتجاری می توان شخص حقوقی را به داوری انتخاب کرد؟   

  اولا: داور همان قاضی است وقاضی باید اوصاف انسانی را داراباشد  

    ثانیا: افعال واعمال بر دو دسته اند برخی قابل تفویض به غیر است وبرخی قائم به شخص  مثلا نماز خواندن قائم به شخص است نمی شود به غیر واگذار گردد 

     قضاوت نیز از قبیل دسته ی دوم است که قائم به شخص میباشد فلذا قابل واگذاری به غیر نیست .                                                                                                                                                                                                                                      ثالثا:شخص حقوقی بمعنی تعداد، شخص حقوقی یک مفهوم اعتباری است  که بر یک جایگاه وعنوان لحاظ یا فرض شده است ،واز طرفی امور آن شخص حقوقی به وسیله ی نمایندگان اومثل هیات مدیره ومدیر عامل و..... انجام میگیرد.                                                                                                                                                        با توجه به موارد مذکور وبه لحاظ اینکه هیچکدام ازشرایط برخورداری ازقاضی (بلحاظ فردیت  یا فردحقیقی ) درشخص حقوقی وجود ندارد،پس نمی تواند بعنوان داورانتخاب شود.   لازم به ذکر است رویه ی قضایی نیز عدم پذیرش داوری شخص حقوقی است.                                                                                                                                                                                                                                            4- فرق داور با قاضی یا دادرس در چیست ؟                                                                                                                                                                 قضاوت ودادرسی پست و منصب حکومتی است و قاضی منصوب حکومت است و در رسیدگی به اختلافات علاوه بر توجه و رعایت قواعد ماهوی، ملزم به اجرای قواعد شکلی و تشریفات آیین دادرسی مدنی است اما داور تابع اصول و تشریفات آیین دادرسی نیست، شخصی حقوقی و منصوب طرفین دعوا است و صرفا باید شرایط داوری را مراعات کرده و مخالفت با قوانین موجد حق و احکام شرع نکند، قاضی نیاز به اذن در قضاوت دارد  

    5- انتخاب داور چگونه است؟   

    طرفین با توافق داور را انتخاب می کنند .لیکن گاهی طبق قرارداد مستقل ،برابر م455 ق.آ.د.م. وزمانی بصورت شرط ضمن عقد،که در صورت حصول اختلاف آنرا با ارجاع به داوری حل وفصل نمایند    

    شرح م 455ق.آ.د.م.:«متعاملین می توانند ضمن معامله، ملزم شوند ویا به موجب قرار داد جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه کنند و نیز می توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند .»    

    لیکن ممکن است انتخاب داوری به شخص ثالث واگذار شود فلذا برابر بند 5م35 ق.آ.د.م.«وکالت در ارجاع دعوا به داوری وتعیین داور » وکیل دادگستری در صورتی که از چنین اختیاری(انتخاب داور) برخوردار باشد میتواند داور انتخاب کند       و نیز ممکن است طرفین حق انتخاب داور به دادگاه واگذار نمایند(موضوع تبصره ی م455ق.آ.د.م.)«درکلیه ی موارد رجوع به داور،طرفین می توانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار کنند.»                                                                                                                                                                                                               6- شرایط موضوع موافقت نامه ی داوری در امور غیر تجاری را بنویسید :    

   7- آثار موافقت نامه ی داوری در امور غیرتجاری را بنویسید :       

    8- چنانچه در داوری غیرتجاری،تعیین داوربه دادگاه واگذارشده باشددادگاه درقالب چه شرایطی میتواند داور انتخاب کند ؟       

     9- درامور غیرتجاری چه اشخاصی از داوری ممنوع می باشند ؟         

     10- ممنوعیت های مطلق ونسبی را نام ببرید :  

    ممنوعیت مطلق یعنی اصحاب دعوا حتی با رضایت نمی­توانند اشخاصی را در این محدودیت قرار دارند را به عنوان داور انتخاب  کنند. ممنوعیت مطلق همان است که در:                                                                    ماده  466آمده است:{اشخاص زیر راهرچند باتراضی نمی توان  بعنوان داور انتخاب نمود؛  

  1-اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند                                                                     

   2- اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه ویا دراثر آن از داوری محروم شده اند }.ودر    

     ماده 470 ق.آ.د.م آمده است :{کلیه قضات وکارمندان اداری شاغل درمحاکم قضایی نمیتوانند داوری نمایند هرچند با تراضی طرفین باشد    کلیه قضات، کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی؛}  

    همچنین اشخاصی مذکور در قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین در معاملات دولتی مصوب 22/10/37 و اقوام و بستگان نزدیک آنها از داوری در اموری که طرف آن دولت یا مجلسین و یا شهرداری ها و نظایر آن باشد منع شده­اند 

  ممنوعیت نسبی:  ممنوعیت نسبی نیز همان است که در؛                                                    

  ماده 469 ق.آ.د.م :{دادگاه نمی تواند اشخاص زیر را به سمت داور معین نماید مگرباتراضی طرفین:     

   1- کسانی که سن کمتر از25 سال تمام داشته باشند.                                                                

    2- کسانی که در دعوا ذی­نفع باشند؛    

    3- کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند؛   

   4- کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا می­باشند و یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد؛                                                                                           

  5- کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشد؛     

   6- کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند؛   

  7- کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم و با یکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند؛ 

   8- کارمندان دولت در حوزه مأموریت آنان. }                                                                               

    11- ارکان داوری به ویژه در داوری بین المللی را بنویسید : 

    1)توافق طرفین در ارجاع امر به داوری ؛ رکن اساسی داوری توافق طرفین در ارجاع امر به داوری است ودر واقع داوری مبتنی بر قرار داد توافق است                                                                                            

    2)انتخاب داوران ؛داوران بایستی توسط طرفین انتخاب و انان بر انتخاب داور توافق نمایند . 

     3)صدور رای توسط داور ؛ صدور رای توسط داور بر مبنای ادله و استنادات طرفین صورت می گیرد  

  4)قبول نتیجه داوری ؛طرفین توافق می نمایند به نتیجه ی داوری داور،گردن نهند وآنرا قبول داشته باشند .     

    12-  داوری اختیاری واجباری را تعریف نموده واقسام داوری اجباری را بنویسید :   

    داوری اختیاری  ؛هنگامی که طرفین با تراضی و توافق هم، دعوا را به یک یا چند نفر داور جهت رسیدگی ارجاع میدهند ،داوری اختیاری یا ارادی  میباشد گرچه ممکن است در تعیین داور کار به مداخله ی دادگاه کشیده شود اما این امر در ارادی بودن داوری خدشه ای واردنمیکند.به عبارت دیگرملاک ارادی یاغیرارادی بودن داوروجود اراده درزمان ارجاع امر به داوران است مگر در مواردی که مقنن به صراحت به اجباری بودن آن اشاره نماید 

     داوری اجباری ؛هرگاه قانون جانشین اراده ی یکی از طرفین یا هر دوی آنان شده وبدون رضایت یکی از طرفین یا هر دو، رسیدگی دعوی را به داور ارجاع کند داوری اجباری محقق شده است   که در این وصف دو حالت دارداجباری  نسبی واجباری مطلق     

   13- داوری اجباری  نسبی و مطلق را تعریف کنید : 

     اجباری نسبی ؛ وقتی طرفین پس از طرح دعوی در دادگاه درخواست ارجاع امر به داوری را از دادگاه بخواهند ،دادگاه با درخواست یکی از طرفین دعوا و سپس توافق آنها ،انرا به داوری ارجاع میدهد،  این نوع داوری از این جهت نسبی است که اراده ی طرفین مقدمه ی ارجاع میباشد ولی اراده طرفین نیاز به تصمیم و تصویب دادگاه دارد  

    اجباری مطلق؛ در داوری اجباری مطلق اراده طرفین نقشی در ارجاع به داوری ندارد ونمی تواند مانع ارجاع گردد، در داوری اجبار ی مطلق بدون درخواست طرفین وبه حکم قانون ،دعوا به داوری ارجاع می شود واراده ی طرفین در مراجعه به داوری صرفا از جهت طرح دعوا نزد داوران میباشد که باید موارد آن را درقانون جستجو کرد     

        14- موارد داوری اجباری را بنویسید : اجباری   

  الف) ارجاع به داوری کشاورزان در رفع اختلاف توزیع آب به میرآبان طبق قانون توزیع عادلانه ی اب مصوب62 13 

  ب) ازموارد ارجاع داوری در پیش فروش آپارتمان م20قانون پیش فروش آپارتمانها مصوب 1390،در این ماده آمده است کلیه اختلافات ناشی از تعبیر ،تفسیر، واجرای مفاد قرار داد پیش فروش، توسط هیات داوران متشکل از یک داور از سوی خریدار و یک داور از سوی فروشنده و یک داور مرضی الطرفین ودر صورت عدم توافق بر داوری مرضی الطرفین یک داور با معرفی رئیس دادگستری شهرستان مربوطه انجام می پذیرد .  

     ج)اختلافات سازمان نظام مهندسی، حسب م10ق نظام مهندسی مصوب 1371؛ شورای مرکزی سازمان مذکور از جمله وظایفش، داوری بین اعضاء سازمان میباشد    

     د) اختلاف اعضای شرکتهای دولتی طبق م57 قانون بخش اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ، به اتاق  تعاون  هر شهرستان بمنظور داوری وحل وفصل اختلافات بین اعضاء واتحادیه ها و تعاونیها ارجاع می شود  

    ه)اعتراض به واگذاری سهام شرکتهای دولتی ؛ طبق قانون برنامه ی پنجساله سوم توسعه در اجرای اصل 49 ق.ا . وهماهنگ کردن دولت با سیاستهای اقتصادی کلان شرکتهای دولتی به بخش خصوصی واگذار می گردد وممکن  بود که در اجرای  این قانون، شخصی متضرر گردد یا معترض به اقدامات صورت گرفته باشد ،دراینصورت مطابق آئینامه ی اجراییم21 این قانون مصوب 1380 و م 20 برنامه ی سوم توسعه رسیدگی به شکایات بعهده پنج نفر متخصص اقتصادی ،مالی،بازرگانی ، فنی و حقوقی نهاده شده است .   

    تبصره ؛برخی حسب قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 ،نظر داوری طرفین را که قانون در دعاوی طلاقها به ویژه طلاق توافقی الزامی شمرده است را از مصادیق داوری اجباری شمرده اند.     

     15- داوری داخلی وبین المللی را توضیح دهید  :   

     داوری داخلی ؛ یعنی داوری که برابر مقررات حاکم در مملکت مواد 454تا 501 ق.آ.د.م. نسبت به رتق وفتق اختلافات اشخاص داخلی در صورت مراجعه به آنها یا موارد الزام قانونی اقدام می نماید در داوری داخلی ،نظارت قانونی فرآیند قانونی بیشتر است زیرا همه ی عناصر اختلاف ورسیدگی مربوط به یک نظام حقوق ملی است همچنین به اختلافات مربوط به اشخاص حقیقی وحقوقی تبعه ایران رسیدگی می شود  

     داوری بین المللی تابع مقررات قانون داوری تجاری بین المللی مصوب1376 میباشد در حالی که در داوری بین المللی نظام حقوقی واحدی برآن حاکم نیست بلکه به نظام حقوقی ملی مربوط ،با فرهنگها وزبانهای متفاوت مرتبط می شود همچنین در داوری بین المللی عمدتا تجار با شرکتهای تجاری از کشور های گوناگون بوده ودخالت ونظارت قانون ملی را کاهش میدهد بلکه تجار وشرکتهای تجاری تلاش در استفاده از حمایت های حقوقی خود می نماید  

      16- داوری موردی وسازمانی را تعریف نمایید : ؛     

   داوری موردی عبارتست از اینکه هرجا طرفین نسبت به داوری توافق کنند اما داوری آنان سازمانی نباشد داوری مزبور موردی تلقی می شود.     

       داوری سازمانی عبارتست از مراکز از پیش تعیین شده با سازوکار و عده و عده لازم  که هرگاه اشخاص حقیقی یا حقوقی بخواهند برای حل اختلافات خود به آن رجوع می کنند.  

        17- تفاوتهای داوری سازمانی وموردی را بنویسید : ؛      

     در داوری موردی طرفین اختلافات خود را با توافق به داوری ارجاع میکنند  شکل رسیدگی داوری خود را معین می نمایند تا از دخالت دادگاهها و مقررات بکاهند لذا می توانند طی یک سند مستقل، آیین دادرسی و جزئیات  داوری را تعیین نمایند البته می توانند خود را تحت ضوابط ومقررات حاکم در قوانین دادرسی وغیره قرار دهند.                                                                                                                                                                                                                                    داوری موردی با اتمام اختلاف منحل می شود ودیگر وجود ندارد    

      ولی داوری سازمانی ؛ مراکز از پیش تعیین شده با سازوکار و عده و عده لازم هستند  که هرگاه اشخاص حقیقی یا حقوقی بخواهند برای حل اختلافات خود به آن رجوع می کنند.         

     مثل مرکز داوری اتاق ایران که مطابق بند ه ماده 5 قانون اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن ایران اصلاحی25/9/73 تشکیل شده است  که طبق قانون مذکورونیز آئینامه های داخلی مرکز داوری اداره می شود وبه دعاوی که به آن ارجاع می شود رسیدگی می کند       

      18- معایب داوری سازمانی را بنویسید :  

  1- داوری سازمانی مضاف بر حق الزحمه ی داوران و هزینه های مربوط از قبیل هزینه های مسافرت وترجمه اسناد وکارشناسان باید هزینه اضافه ای که سازمان برای مدیریت وکنترل خود مطالبه می کند توسط مراجعه کنندگان پرداخت شود     امادر داوری موردی این هزینه ی اضافی وجود ندارد. 

  2- ممکن است در داوری سازمانی تاثیرات انسجام یافته ای که مورد اعمال نفوذ برخی وجود داشته باشد اما در داوری موردی به دلیل تعهدی که شخص با اشخاص در مقابل طرفین احساس می کنند یا به دلیل ارتباط وشناخت فی مابین این امر بوجود نیاید یا احتمالش کمتر باشد    

   19- داوری تجاری وغیر تجاری را تعریف نمائید :  

    داوری تجاری اختلافاتی است که از یک رابطه ی تجاری ناشی شده یا به یک رابطه ی تجاری مربوط است  داوری غیر تجاری سایر اموری که از عداد عملیات تجاری خارج است ،داوری غیر مرتبط به آن ،با عنوان غیرتجاری یا خصوصی محسوب می شود  

     20- به پنج مورد از داوری تجاری اشاره نمایید :    

       1- خرید یا تحصیل هرنوع مال منقول به قصدفروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی درآن شده یا نشده باشد . 

    2-تصدی به حمل ونقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد   

     3- هرقسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری(کمیسیون) ویا عاملی وهمچنین تصدی به هرنوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود ،ازقبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیداکردن خدمه یا تهیه ورسانیدن ملزومات وغیره                              

   4-تاسیس وبه کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط براین که برای رفع حوائج شخصی نباشد   

     5- تصدی به عملیات حراجی  

    6- تصدی به هر قسم نمایشگاه های عمومی     

    7- هرقسم عملیات صرافی وبانکی  

  8- معاملات براواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیرتاجر باشد    

    9- عملیات بیمه ی بحری وغیر بحری    

    10- کشتی سازی وخرید وفروش کشتی وکشتیرانی داخلی یا خارجی ومعاملات راجعه به آن ها.                                                     

    21-تفاوت اراء داوری تجاری بین المللی با آراء محاکم در چیست ؟   

      *فرجه های اعتراض در آراء داوری تجاری بین المللی(90تا120روز پیش بینی شده است  

  *درمورد اصل قابلیت اعتراض به داوری محل ایراد واشکال ودونظریه وجود دارد:                     

   نظر اول ؛ باتوجه به اینکه داوری یک پرسه ی رسیدگی مستقل است چنانچه بخواهد با اعتراض متضرر از رای داور ، مجدد به محاکم ارجاع شود نقض غرض بوده،زیرا دراینصورت رای داور اعتبارش به نظر محاکم خواهد بود وهویت خود را که یک نهاد مستقل از دادرسی های محاکم است از دست میدهد. بنابراین نباید رای داورقابل اعتراض باشد  لیکن برخی را عقیده بر این است که نمی توان نهاد داوری را یله ولجام گسیخته فرض نموده،داوران باید بدانند که کار آنها توسط قضات مجرب (درصورت اعتراض) مورد ارزیابی قرار می گیرد .    

   نظر دوم با این قیدکه رسیدگی در محاکم صرفا ازجهت رعایت مقررات شکلی در محاکم قابل اعتراض وتجدید نظر است مورد حمایت وپذیرش اکثریت قرار گرفته است تا هم رای داور جایگاهش به عنوان یک نهاد مستقل حفظ شود وهم از افسار گسیختگی داوری جلوگیری شود .                                                                           

  بنابرنظریه اخیر که پذیرفته شد اگر رای داور قابل اعتراض باشد در مرجع رسیدگی، به اعتراض رای داوری ،اختلاف است ،برخی گفته اند در صورت عدم تعیین مرجع صالح رسیدگی به اعتراض،ایرادباید به محکمه ای که محل اجرای قرار داد است تقدیم شود .   

    22- به پنج مورد از دعاوی داوری غیر تجاری اشاره نمایید :      

      1- دعاوی ملکی  

    2- قرار دادها     

    3- الزامات خارج از قراردادها(مسئولیت مدنی )      

  4-دعاوی تعرض به حریم ملک همسایه                                                       

     5- دعاوی موجر ومستاجر دراماکن مسکونی   

    6- اختلافات زن وشوهر 

    7- اختلافات کارگر وکارفرما  

    8- اختلافات مربوط به جبران خسارات وارده ناشی از تصادفات رانندگی                                                 

   9- اختلافات دو کشور در زمینه ی مرزها    

    10- سایر موارد مربوط به حاکمیت،  

    23-مرجع داوری تجاری چه نام دارد وساز وکار آن را توضیح دهید  ؟                         

  کلیه اختلافات تجاری داخلی  وبین المللی  به مرکز داوری اتاق ایران ارجاع می شود  ؛ باید توجه داشت داوریها همچون مجتمع های قضایی که شعب با قضات تعیین شده وسازوکار معین به دعاوی مردم رسیدگی می کند نیستند  بلکه بر اساس توافق متعاقدین افراد مرضی الطرفینی برای داوری انتخاب می شوند ویادر برخی از سازمانهای داوری که شبیه برخی بنگاههای اقتصادی هستندو اگر مردم بخواهند به آنها رجوع می کنند ،میتوانند اشخاصی را برای داوری برگزینند                                                                                                

   از امتیازاتی که سازمانهای داوری دارند، آیین رسیدگی ومقررات داوری است که مطابق با آن مقررات فرایند داوری انجام می گیرد مثلا مرکز داوری اتاق ایران از آیین دادرسی ای بنام آئین داوری برخوردار است    

     24- رسیدگی در دعاوی تجاری بین المللی چه خصوصیاتی دارد ؟      

    - داوری تجاری بین المللی با تقدیم دادخواست یا درخواست از سوی خواهان شروع می شود ، خوانده نیز لایحه ی دفاعیات خود را درتبادل لوایح تقدیم می نماید ،سپس درصورت لزوم طرفین به جلسه ی رسیدگی واستماع  اظهارات آنها که موثر در کشف حقیقت است دعوت می شوند دراین جلسه بدوا طرفین به مصالحه ترغیب میگردند ،پس از آن ودر صورت عدم صلح وسازش ونیز ضرورت اخذ توضیح از طرفین، به لحاظ اینکه اظهارات  آنها موثر در کشف حقیقت از آنها اخذ توضیح میگردد .                                                                                                                                                                      25- آیا داوری تجاری بین المللی همانند سایر محاکم تابع ادله ی اثبات دعوی است یا خیر ؟ 

    داوری تجاری بین المللیهمانند ادله ی اثبات دعوی در محاکم است  ،هرچند که احصاء نشده اما برابر  سایر مقررات در دادرسی محاکم میباشد . که مهمترین آنها به ترتیب اهمیت عبارتند از:  

      - اسناد  ومدارک مکتوب رسمی 

   - اسناد ومدارک عادی                                                                   

     - شهادت شهود      

    - کارشناسی  

    - معاینه ی محل  یا بازرسی  اموال واسناد                                                                                                              

     وآنگاه تجمیع شواهدوقرائن وامارات متناسب وعندالاقتضاء ودرپایان وضرورت تشخیص،اتیان سوگند،اقامه سوگندبرگزارمیگردد.       

     26- آراء داوری تجاری بین المللی ازچه خصوصیاتی برخوردارند توضیح دهید : 

    1) داوربرمبنای قرارداد طرفین به حل اختلاف رسیدگی ورای صادر می کند 

   2) رای داور قاطع دعوی می باشد ودر نظم عمومی اثر می گذارد   

   3) رای داور شکل خاصی ندارد ولی باید در شکل به مقررات داوری ودر محتوی به خواسته های
  طرفین پاسخ گوید 

  4) رای داوری بایدمدلل باشد

   5) رای داوری نباید مخالف قوانین موجد حق باشد  

   6) وقتی رای صادر شد داور فارغ می شود 

   7) رای داوری قطعی ،لازم الاجرا وارزش امر  مختومه را دارد

  همیشه موفق پیروز باشید


  این مطلب تا کنون 8 بار بازدید شده است.
  منبع
  برچسب ها : داوری ,داور ,طرفین ,تجاری ,ارجاع ,رسیدگی ,داوری تجاری ,اصحاب دعوا ,انتخاب داور ,داوری موردی ,داوری سازمانی ,آراء داوری تجاری ,تجاری اشاره نمایید ,هرگاه اشخاص حقیقی ,
  سوالات داوری

تبلیغات


  محل نمایش تبلیغات شما

پربازدیدترین مطالب

آمار

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر