تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

جزای اختضصاصی 3

   

   

   

   

   

   

  *اهمیت جرایم علیه امنیت کشور :

  ارتکاب برخی جرایم ،مستقیما استقلال،تمامیت ارضی وامنیت کشور را مخدوش میکند.   قانونگذار دربرخورد با این جرایم،حساسیت ویژه ای به خرج میدهد ،زیرا عدم برخورد بموقع ومتناسب با آن جرایم،باعث از بین رفتن حاکمیت  ملی کشور ،که مهمترین ارزش برای ملتهاست میگردد.

  درهمه ی کشورها نگاه ویژه ای به جرایم علیه امنیت کشور مبذول می شود.

  به دلیل اهمیت وخطر فراوانی که درجرایم علیه امنیت کشورها وجود دارد،اصولا دولتها درمورد این جرایم ، از اصول پذیرفته و تثبیت شده ی حقوق جزا،عدول میکنند که ذیلا به نمونه هایی از آن اشاره می شود :

  الف) اصل درون مرزی بودن یا سرزمینی بودن حقوق جزا ؛

  ماده ی 5 قانون مدنی :«کلیه ی سکنه ی ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در موارد یکه قانون استثناء کرده باشد.»

  ماده ی 3 قانون مجازات اسلامی : «قوانین جزایی ایران درباره ی اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی،دریایی وهوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می شود مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد .»

  - بر طبق م 5ق.م. ونیز مطابق م3 ق.م.ا.،اصل بر این است که قوانین جزایی ایران درباره ی کلیه ی اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی ، دریایی و هوایی ایران مرتکب جرم شوند ، قابل اعمال می باشد،

  اما جرایم علیه مصالح عمومی کشور براین اصل کلی ، استثناء دارد ، مطابق م 5 ق.م. ؛هر شخص ایرانی  یا غیر ایرانی که درخارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب جرایم علیه امنیت کشور یا تمامیت ارضی یا استقلال جمهوری اسلامی ایران شود.طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه ومجازات خواهد شد .

  بنابراین درجرایم علیه امنیت تمامیت ارضی یا استقلال کشور، اصل درون مرزی یا سرزمینی بودن حقوق جزا استثناء می شود واصل صلاحیت حمایتی،حفاظتی یا واقعی اعمال می شود.

   منظور ازصلاحیت واقعی،توسعه ی صلاحیت تقنینی وقضایی کشور، نسبت به جرایمی است که درخارج از قلمرو حاکمیت آن کشور ارتکاب یافته و به منافع اساسی و حیاتی آن کشور لطمه وارد می کند.

  سوال 1- منظور از اصل صلاحیت واقعی چیست آنرا در ارتباط با جرایم علیه امنیت ملی را توضیح دهید :

  ب)حقوق جزای فعلی مفتخراست که بر خلاف حقوق جزای قدیم اندیشه ی مجرمانه ی صرف را به محاکمه نمی کشد  وبرای تحقق یک جرم وجود سه عنصر مادی،معنوی وقانونی را لازم میداند لکن درهمین حقوق جزا دررابطه باجرایم امنیت کشور گاهی مشاهده میشود که صرف قصد ارتکاب جرم، خیانت به کشور محسوب می شودو    

     بعنوان مثال؛ در انگستان کسی که قصد کشتن ملکه یا ولیعهد را داشته باشد قابل مجازات است ،درایران قبل از انقلاب نیز بموجب قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب 1318 صرف قصد کشتن شاه یا ولیعهد،مجازات اعدام را در پی داشت.

  ج)درجرایم علیه امنیت، معمولا شرایط قانونی تحقق جرم،نسبت به جرایم عادی کمتر و بوجود آمدن آنها آسانترا است .      برای مثال؛ درجرایم عادی ،معمولا صرف تهیه مقدمات ارتکاب جرم، قابل تعقیب ومجازات نیست ، لکن قانونگذار در جرایم علیه امنیت، گاهی اعمال مقدماتی ،که در راستای ارتکاب جرایم علیه امنیت واقع میشودرا بعنوان جرم خاص پیش بینی کرده است . وامکان وداخله ی زود هنگام ماموران را برای دستگیری و مجازات مجرمین ،فراهم آورده است.  

  بعنوان مثال ؛ درجرم سرقت،قانونگذار تحقق آنرا مشروط به شرایط خاصی کرده است «صرف تهیه نردبان یا هماهنگی با دو یا سه نفر برای سرقت شبانه را جرم دانسته است »

  د)طبق موازین حقوق بین المللی بشر ، مجازات اعدام باید لغو شود اما بااین وجود بسیاری از کشورها در رابطه با جرایم علیه امنیت کشورهمچنان مجازات اعدام را حفظ نموده واعمال می نمایند از جمله انگلستان

  ه) برخی از عوامل سقوط مجازاتها از قبیل توبه وقاعده درا ،دررابطه بابرخی جرایم امنیتی قابل اعمال نیستند مواد 121،120،116،114 ق.م.ا. درقاعده ی درا ، ماده ی 121»                                 

  *منظور از قاعده درا«ادراء الامور بالشبهات»چیست ؟  

    درلغت بمعنای ساقط کردن و عدم اجرای مجازات است  ،     

    هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط تحقق آن ویا هریک از شرایط مسئولیت کیفری، مورد شبهه ویا تردید قرار بگیرد و دلیلی بر نفی آن نباشد حسب مورد ،جرم ویا شرط مذکور ثابت نمیشود .

   بعبارت دیگر چنانچه مرتکب جرم با این گمان که فعل مباحی را مرتکب شده یا تردید داشته باشد که عمل ارتکابی جرم است یا خیر، بر طبق قاعده ی درا ،نباید اورا مجازات کنیم، همچنین چنانچه دلیل وادله ی ارتکاب جرم قوی نباشد واحتمال بی گناهی شخص متصور باشد باید با اعمال قاعده ی درا ،اورا تبرئه کرد

  *مهمترین جرایم علیه امنیت در حقوق ایران :  

  1-محاربه ؛ مصداق ونمونه ی بارز جرایم علیه امنیت در حقوق ایران واسلام جرم محاربه است 

  الف» عنصرقانونی جرم محاربه ؛

  م279 ق.م.ا.:  «محاربه عبارت ازکشیدن سلاح به قصد جان،مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنهاست ،به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد ،هرگاه کسی با انگیزه ی شخصی ،به سوی یک یاچند شخص خاص سلاح بکشد وعمل او جنبه ی عمومی نداشته باشد ونیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی دراثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود ،محارب محسوب نمی شود .»   

     ب»عنصرمادی جرم محاربه : 

  کشیدن سلاح عنصرمادی جرم محاربه است، باتوجه به عنصرقانونی جرم محاربه،جرم مذکور در صورتی اتفاق می افتد که شخص دست به سلاح ببرد یعنی سلاح خود را علنی کند، دست به سلاح بردن لزوما بمعنی استفاده ی عملی کردن از آن مثلا شلیک کردن سلاح نیست، کافیست شخص سلاح خودرا علنی کند ومنظور از سلاح ،آن چیزی است که برای نزاع و جنگیدن بکار میرود ومعنی آن از زمان ومکان ومکان دیگر فرق میکند . 

   عرف سلاح را اعم از سرد وگرم میداند.بنابراین چیزهایی مانند تفنگ،هفت تیر، چاقو،قمه ونظایر آن عرفا سلح تلقی میشود .

  اما چیزهایی مثل عصا،سنگ،بیل،داسوامثال آن اسلحه تلقی نمیشود.                  

  ج»عنصر معنوی جرم محاربه :  

     قصدایجادناامنی درمحیط،عنصرروانی جرم محاربه است ،بنابراین اگر کسی به قصدی غیر از ایجادناامنی در محیط دست به اسلحه ببرد محارب شناخته نخواهد شد،هرچند که درعمل  تعدادی از مردم از کار اوبترسند بعنوان مثال تیراندازی بصورت نمایشی توسط اشخاص معینی در مراسم عروسی محاربه محسوب نمیشود .

  *نکته:                                                                                                                                                                   1)آیاعلاوه برقصدارتکاب برای ایجاد رعب وهراس،ترسیدن یک یاچندنفردرعمل، شرط لازم برای تحقق جرم محاربه میباشد یا خیر؟  مطابق م279ق.م.ا.چنانچه کسی برروی مردم سلاح بکشد ولی دراثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود محارب نیست ،ناتوانی که باعث عدم سلب امنیت  میشود، ممکن است ناتوانی جسمی ،روحی یا مهارتی باشدمثلا؛شخصی که هیچ آشنایی دربکاربردن سلاح گرم ندارد یاهمه میدانند سلاح اواساسا خالی است  وهیچکس از عمل او دچار هراس نشود،آن عمل  باعث ناامنی  درمحیط نمی شود  بنابراین محارب شناخته نخواهدشد.                                                                                                              بنابراین صرف کشیدن سلاح بقصد ناامنی درمحیط،  که به دلیل نا توانی وی موجب سلب امنیت نشود، محاربه تلقی نمیگردد .

  2)استفاده ازکلمه مردم درم279ق.م.ا.دلالت برآن داردکه برای صدق عنوان محاربه باید نوعی عمومیت درجرم وجود داشته باشد. فلذا چنانچه شخصی سلاح خود رابا انگیزه ی عداوت شخصی به سوی یک یا چند نفر مشخص بکشد وعمل اوجنبه ی عمومی نداشته باشد محارب محسوب نمیشود . دراین وصف عمل اوممکن است مشمول مجرمانه ی تهدید شود . 

   بعنوان مثال اگر شخصی وارد طلا فروشی شود واز خلوتی مکان استفاده کند وبا سلاح، طلا فروش را تهدید کند و طلاها را ووجوه نقد وی را با تهدید سلاح ببرد وسریعا بدون جلب توجه وتهدید سایر مردم مغازه را ترک کند عمل او محاربه محسوب نمیشود وصرفا سرقت مسلحانه تلقی خواهدشد . 

  ودر مثال دیگر چنانچه شخصی با اسلحه وارد طلافروشی شود وبرای ممانعت از دخالت مردم یا دور کردن آنان ازتهدید اسلحه استفاده کند عمل وی محاربه محسوب میشود.چون باعث ناامنی درمحیط شده است

  وچنانچه شخصی  بقصد انتقام شخصی وبرای ترساندن یک یا چند نفر  مشخص ،از اسلحه استفاده کند، به دلیل فقدان عنصر معنوی جرم محاربه ، محاربه محسوب نمیشود.   

   ودرهمین حالت که نقل شداگر بداند  نحوه ی عمل او به گونه ای است که موجب ارعاب مردم میگردد ویا موجب نا امنی در محیط فراهم میشود ،اگر چه قصد ارعاب مردم را نداشته باشد ولی به دلیل هراس مردم ونا امن شدن محیط ،عمل او محاربه محسوب خواهد شد . این حالت را اصطلاحا قصد غیر مستقیم مجرم می نامندص2

   سوال: منظور از قصد غیر مستقیم مجرم در جرم محاربه چیست با ذکر مثال ؟

  3)فرد یا گروهی که برای دفاع یا مقابله با محاربان دست به اسلحه ببرند محارب نیستند؛ 

  م280ق.م.ا.:«فرد یا گروهی که برای دفاع و مقابله با محاربان،دست به اسلحه ببرد محارب نیست معافیت مذکور دراین ماده دو حالت میتواند داشته باشد 

  1) حالت اول :  

    اگر برداشت از ماده ی مذکور این باشد که منظور از عبارت، محارب نیست آن باشدکه آن فرد یا افراد اساسا مجرم نبوده و مجازات نمیشوند  لزوما باید شرایطدفاع مشروع محقق گردیده باشد  ازجمله اینکه تجاوز، فعلی یا قریب الوقوع باشد .ودفاع با تجاوز متناسب و بیش از حدلازم نباشد  ،همچنین توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت ممکن نباشد یا مداخله ی آنها در رفع تجاوز وخطر موثر نباشد .         

    2)حالت دوم :                                                                                                                          

  اگر شرایط تحقق دفاع مشروع موجود نباشد حالتی است  که محاربان اسلحه ی خود را مخفی کرده وقصد ترک محل را داشته اند ولی شخص یا اشخاصی بقصد دستگیری آنها با سلاح آنها را کنترل می کنند دراین حالت نیز آنان محارب محسوب نمیشوند ،زیرا که قصد آنان از کشیدن سلاح ارعاب مردم وسلب آزادی وامنیت آنها نبوده است بلکه بقصدانتقام گیری و دستگیری محاربان دست به اسلحه برده اند که البته دراین حالت ممکن است  تحت عناوینی  از قبیل ضرب وجرح یا تخریب اموال تحت تعقیب قرار بگیرند.

  4)راهزنان،سارقان وقاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند وموجب سلب امنیت مردم وراهها شوند  محارب بشمار میروند  ولو اینکه گروهی، مستقیما مورد حمله قرار نگیرند .

  سارق مسلح یا قاچاقچی مسلح  در صورتی محارب شناخته خواهد شد که دو شرط همزمان محقق شود 

  درجرم ارتکابی اعم از سرقت یا قاچاق مواد مخدر یا راهزنی ،اولا سلاح خود را علنی کرده باشد وثانیا موجب سلب امنیت مردم وراهها شود.                        

      اگر شخصی،درحین سرقت،صرفاحامل سلاح باشد لکن به دلیل عدم ضرروت سلاح خود راعلنی نکند محارب محسوب نمیشود ، زیراسلاح خود را علنی نکرده  وکشیدن سلاح صدق پیدا نمیکند 

  یا شخصی با سلاح وارد منزل دیگری شودوصرفا خانواده ای را بترساند واموال آنها را سرقت کند محارب محسوب نمیشود،زیرا سلب امنیت مردم محقق نشده بلکه سلب امنیت یک خانواده شده است  وعمل آیشان مشمول عمل مجرمانه ی دیگری است،مانند م651 ق.م.ا.و تبصره ی آن(سرقت وربودن مال غیر ).

  *مجازات محاربه : 

   مجازات محاربه ازنوع حد است ومنظورازمجازاتی است که موجب،نوع، میزان وکیفیت اجرای آن درشرع مقدس تعیین شده است حدمحاربه یکی از 4 مجازات زیر است

    1-اعدام                  

   2- صلب          

   3- قطع دست راست و پای چپ  

    4- نفی بلد یا تبعید 

   انتخاب هریک از امور چهارگانه مذکور از اختیارات قاضی است

  *دومین جرم مهم در رابطه باجرائم علیه امنیت وآسایش عمومی،جرم افساد فی الارض است  

  افساد فی الارض را تعریف کنید :                          

    افسادبمعنی فسادکردن میباشد،فساد ضد صلاح به معنی تباه،نابودی ومتلاشی شدن است فساد خروج چیزی از حالت اعتدال است ، منظورازفسادفی الارض یا افساد فی الارض ارتکاب عملی است که حالت به سامان واعتدال زمین راازبین ببردوزمین را برای سکونت انسان ،نا امن ونا مناسب سازد .  

  بعنوان مثال ایجاد شبکه های فساد ، ایجاد شبکه های گسترده توزیع مواد مخدر یا روانگردان، پخش مواد سمی بصورت گسترده، ایجاد شبکه های عظیم جهت اخلال در نظام اقتصادی از مصادیق جرم افساد فی الارض هستند.

   *عنصر قانونی جرم افساد فی الارض:   

    هرعملی که بصورت گسترده ارتکاب یابد  وموجب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد یا اخلال در امنیت داخلی یا خارجی کشور ویا نظام اقتصادی کشور گردد،         

    همچنین نشر اکاذیب،احراق وتخریب، پخش مواد سمی ومیکروبی خطرناک ونیز دایر کردن مراکز فساد وفحشاء یا معاونت در آنها به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی  کشور،نا امنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی وخصوصی یا سبب اشاعه ی فساد ویا فحشاء در حد وسیع گردد افساد فی الارض تلقی می شود.  

  این عمل در قوانین مختلف در حقوق ایران جرم انگاری شده است از جمله م286 ق.م.ا. مصوب 1392 :« هرکس به طور گسترده،مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد،جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق وتخریب، پخش مواد سمی و میکروبی وخطرناک یا دایر کردن مراکز فساد وفحشاء یا معاونت در آنها گردد به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور ، نا امنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی وخصوصی، یا سبب اشاعه ی فساد یا فحشاء در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب  وبه اعدام محکوم میگردد.» 

  اخلاگران اقتصادی ق مبارزه با مواد مخدر وامثال آن .

  *عنصر مادی جرم افساد فی الارض : 

    عنصر مادی جرم مذکور میتواند شامل فعل ،ترک فعل وحتی گفتار باشد ،بنابراین هرعملی اعم از فعل وترک فعل که آثار تخریبی گسترده ای داشته باشد  به نحوی که جامعه را به خطر اندازد یا تهدید جدی برای امنیت ملی،جانها واموال مردم وبیت المال باشد تشکیل دهنده ی عنصر مادی جرم افساد فی الارض تلقی می شود .

  *عنصر معنوی جرم افساد فی الارض :قصد به فساد کشیدن جامعه ویا ضربه زدن ومقابله با نظام اسلامی ویا ایجاد  نا امنی وایراد خسارت به اموال وجانها در حد وسیع وشدید عنصر معنوی جرم افساد فی الارض را تشکیل می دهد باید توجه داشت که قصد شخص ممکن است  قصد مستقیم باشد  یعنی مستقیما  نتایج مذکور را درسر  داشته باشد  یا قصد تبعی باشد  یعنی بطور مستقیم به دنبال اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمد به جانها واموال مردم یا مستقیما به دنبال اشاعه فساد یا فحشاء در حد وسیع نباشد اما نوع عمل ارتکابی وی چنان نتایجی را در پی داشته باشد   

    بعنوان مثال ممکن است شخصی با ایجاد یک شبکه ی عظیم بانکی وجوه سپرده شده در بانکها را به نفع خود وهمدستانش خارج کند در اینجا قصد شخص انتفاع شخصی است اما نوع عمل وی موجب اخلال شدید در نظام بانکی کشور می شود لذا مفسد فی الارض تلقی خواهد شد .

  *فرق بین محاربه،افساد فی الارض وبغی را با ذکر مثال توضیح دهید : جرم افساد فی الارض از جرائم مقید است یعنی جرم زمانی محقق می شود که نتیجه یعنی اخلال شدید درنظم عمومی ،نا امنی، ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد  یا اموال عمومی وخصوصی یا اشاعه فساد یا فحشاء در حد وسیع حاصل شود

  تحقق جرم و مسئولیت مجرم منوط به حصول نتایج مذکور است. جرم افساد فی الارض و محاربه مورد توجه ویژه ی قانونگذار قرار گرفته است  از جمله بر طبق م36 ق.م.ا.:«حکم محکومیت قطعی درجرائم موجب حد محاربه وافساد فی الارض یا تعزیر تا درجه ی چهار ونیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه های محلی دریک نوبت منتشر می شود .» . 

  همچنین  مطابق م 47 ق.م.ا.:«صدروحکم واجرای مجازات درمورد جرائم زیر وشروع به آنها قابل تعویق وتعلیق نیست

    الف) جرائم علیه امنیت داخلی وخارجی کشور،خرابکاری درتاسیسات آب، برق، گاز، نفت ومخابرات    

   ب) جرائ سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به ازار، آدم ربایی واسید پاشی    

   پ)قدرت نمایی وایجادمزاحمت باچاقویاهر نوع اسلحه ی دیگر،جرائم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره ی مراکز فساد و فحشاء  ت) قاچاق عمده ی مواد مخدر یا روان گردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات وقاچاق انسان 

  ج) جرائم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال.» 

  ونیز بر طبق م 121 ق.م.ا.:« درجرائم موجب حد به استثنای محاربه، افساد فی الارض، سرقت وقذف به صرف وجود شبهه یا تردید وبدون نیاز به تحصیل دلیل، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمیشود .» قاعده درء قابل اعمال نمی باشد .

  *جرم بغی :

   منظور از بغی، تشکیل گروهی جهت قیام مسلحانه در برابر  اساس نظام جمهوری اسلامی ایران است

  برای تحقق جرم بغی باید گروه تشکیل شود یعنی جمعیتی بیش از دو نفر،تابعیت،جنسیت، شغل وسمت مرتکبان این جرم مهم نیست ، تحقق یا عدم تحقق قیام مسلحانه نیز برای وقوع جرم مذکور شرط نمیباشد حتی تشکیل گروه بقصد براندازی  نظام جمهوری اسلامی بصورت قیام مسلحانه در خارج کشور نیز میتواند شامل  عنوان بغی گردد.

  حالت اول : اعضای گروه باغی از سلاح استفاده کنند                                             

   حالت دوم : اگر اعضای گروه باغی قبل از درگیری واستفاده از سلاح دستگیر شوند  نیز دو حالت قابل تصور است؛ 

   الف» سازمان و مرکزیت آن گروه وجود داشته باشد؛در این وضعیت اعضای گروه به حبس تعزیری درجه سه(بیش از10تا 15 سال ) محکوم می شوند                                                  

  ب» سازمان ومرکزیت آن از بین رفته باشد اعضای گروه به حبس تعزیری درجه 5(بیش از 2تا5 سال ) محکوم می شوند

  *محارب  : وجودیک نفر > همراه کشیدن سلاح > با هدف نا امنی در محیط    

   * مفسد فی الارض : وجود یک نفر کافی است >کشیدن سلاح ضروری نیست > به طور گسترده > اخلال در ،نظم سیاسی،امنیتی  فرهنگی ، اقتصادی                                                           

    *باغی  :  وجود گروه (حداقل 3نفر) >کشیدن سلاح ضروری نیست > هدف نظام مملکتی

  *جاسوسی :                                                                         

  جاسوسی یکی از مصادیق بارز و قدیمی جرائم علیه امنیت است که معمولا یک جرم سازمان یافته ودر عین حال فرا ملی می باشد  چراکه با ارتکاب آن اطلاعات حیاتی یک کشور در زمینه ی امور نظامی، امنیتی وسیاسی در طریق یک نظام سازمان یافته وبا استفاده از منابع انسانی در اختیار کشور یا کشورهای دیگر قرار می گیرد .

  *مهمترین جرائم مرتبط با جاسوسی :     

   1- مطلع کردن  فاقدصلاحیت از اسرار؛  

     هرکس نقشه ها یا اسرار یا اسناد وتصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالما وعامدا دراختیار افرادیکه صلاحیت دسترسی به آنها را ندارند قرار دهد یا ازمفاد آن مطلع کند به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد به یک تا ده سال حبس محکوم می شود.م501 تعزیرات «هرکس نقشه ها یا اسرار یا اسناد وتصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشوررا عالما وعامدا دراختیار افرادی که صلاحیت دسترسی به آن ها را ندارد قرار دهد یا ازمفادآن مطلع کند به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد نظر به کیقیات ومراتب جرم به 1تا 10 سال حبس محکوم می شود.» 

   الف) عنصرمادی جرم مذکور:ارائه نقشه ها،اسرار یا ااسناد یا تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی به افراد فاقد صلاحیت است منظور از سیاست داخلی یا خارجی همه ی آن چیزی است که به اداره ی حکومت از بعد داخلی یا خارجی مربوط می شود ، بنابراین افشای یک تصمیم اقتصادی یا نظامی مهم محرمانه، می تواند مشمول ماده 501 ق.م.ا. قرار بگیرد . 

  نباید تصور کرد که تصمیم اقتصادی به سیاست داخلی یا خارجی مربوط نمی شود . 

  ب)تحقق جرم م501.ق.م.ا :منوط است که عمل فرد متضمن نوعی جاسوسی باشد  یعنی اینکه وی بداند این کار را به عنوان خبر چینی ودر راستای عمل جاسوسی انجام می دهد ،بنابراین اگر کسی صرفا از روی سهل انگاری وبی توجهی اسرار دولتی را باهمسر خود درمیان بگذارد مشمول م501 قرار نمی گیرد هرچند که همسر او بدون توجه واطلاع وی بعدا این اسرار را دراختیار دشمنان قرار دهد.

   ج) عنصر معنوی جرم م501 :عمددرارائه ی اسراراسنادمربوط به سیاست داخلی وخارجی کشوراست وعلم به آن اسنادواسراریعنی شخص بایدهم به محرمانه بودن اسنادوتصمیمات علم داشته باشدوهم ازروی عمد نه درحالت مستی،بیهوشی یا خواب با تحت تاثیر هیپنوتیزم دراختیاردیگران قراردهدهمچنین به صلاحیت نداشتن کسی که اوآنها رادراختیار وی می گذاردآگاه باشد،سوء نیت خاص یعنی باانجام این کارقصدضربه زدن به نظام یا برهم زدن امنیت ونظایرآنهاراداشته باشد.درجرم مذکورضروری نیست. 

   *عنصر معنوی(سوء نیت ): 

  سوء نیت عام«عمد درارتکاب عمل »  

    سوء نیت خاص« قصد رسیدن به نتیجه ای دراین نوع سوء نیت جرم مقید واقع شده است   » 

    2-دومین جرم مرتبط با جاسوسی :   

    ورود به اماکن ممنوعه جهت کسب اطلاعات                                                         

   م503 ق.م.ا. تعزیرات ؛«هرکس به قصد سرقت یا نقشه برداری یا کسب اطلاع از اسرار سیاسی یا نظامی یا امنیتی به مواضع مربوطه داخل شود وهمچنین اشخاصی که بدون اجازه ی مامورین یا مقامات ذی صلاح درحال نقشه برداری یا گرفتن فیلم یا عکس برداری از استحکامات نظامی یا اماکن ممنوعه دستگیر شوند یه 6 ماه تا3 سال حبس محکوم می شوند.» 

  م503 در 2قسمت به دو نوع عملیات مجرمانه اشاره می کند ، اول ؛عنصر مادی جرم مذکور در صدر ماده ورود به مواضع مربوطه وعنصر روانی آن ورود عمدی وآگاهانه بعنوان سوء نیت عام ودوم ؛ قصد سرقت یانقشه برداری یا کسب اطلاع از اسرار سیاسی یا نظامی یا امنیتی به عنوان سوء نیت خاص به شمار می رود.     

    موفقیت در سرقت یا نقشه برداری یا کسب اطلاع از اسرار ، شرط تحقق جرم نیست.افراد باید قصد سرقت یا نقشه برداری از چیزهایی را داشته باشد که جنبه ی محرمانه دارد وجزء اسرار سیاسی ،نظامی یا امنیتی محسوب می شوند ورود به اماکن ممنوعه به قصد سرقت اموال مشمول این ماده نمی شود .                      

  قسمت دوم م 503:عنصر مادی قسمت دوم عبارتند از نقشه برداری،گرفتن فیلم یا عکسبرداری از استحکامات نظامی یا اماکن ممنوعه، منظور از اماکن ممنوعه هر مکانی است که ماموران ومسئولان ذیصلاح به هر دلیل مثلا برای حفظ قداست یک مکان مذهبی یا جلوگیری از خرابی آثار باستانی عسکبرداری از آن را ممنوع اعلام کند.

  اگر شخص فاقد صلاحیت عکس وفیلمبرداری از مکانی را ممنوع اعلام کند مشمول م 503 نمی شود بعنوان مثال صاحب خانه ای مجلل بر سر درب خانه ی خود ممنوعیت فیلمبرداری وعکسبرداری را درج کرده باشد مشمول این ماده نمی شود .

  جرم مذکور در قسمت دوم م503 نیازمند سوء نیت خاص نمی باشد ، بنابراین تفاوتی نمی کند که مرتکب ، به قصد اخلال در امنیت یا ضربه زدن به اثار باستانی اقدام به عکس برداری وفیلمبرداری کند یا از روی کنجکاوی شخصی. 

  برای تحقق جرم قسمت دوم ماده ی503 تمام شدن نقشه برداری یا فیلمبرداری وغیره ضرورتی ندارد هم اینکه فرد درحال انجام دادن آن کار ها دستگیر شود کافی است

  3- سومین جرم در رابطه با جرائم جاسوسی ،جمع آوری اطلاعات ،  :  

  هرکس باهدف برهم زدن امنیت کشور ،به هر وسیله،اطلاعات طبقه بندی شده را جمع آوری کند چنانچه بخواهد آن را دراختیار دیگران قرار دهد وموفق به انجام آن شود . به حبس از 2 تا 10 سال ودر غیر اینصورت به حبس از 1 تا 5 سال محکوم می شود م505 ق.م.ا. (هرکس باهدف برهم زدن امنیت کشور، به هر وسیله اطلاعات طبقه بندی شده را با پوشش مسئولین نظام یا مامورین دولت یا به نحو دیگر ،جمع آوری کند. چنانچه به خواهد آن را در اختیار دیگران قرار دهد و موفق به انجام آن شود به حبس از 2 تا 10 سال ودر غیر اینصورت به حبس از 1 تا 5 سال محکوم می شود«سوء نیت عام وخاص هم لازم است »). 

   عنصرمادی جرم مذکور«سوء نیت عام »،جمع آوری اطلاعات طبقه بندی شده اعم از محرمانه ،خیلی محرمانه، سری وبکلی سری است .           

  عنصر روانی جرم مذکور«سوء نیت خاص » علاوه بر عمد در جمع آوری اطلاعات ، قصد خاص برهم زدن امنیت کشور میباشد ، بنابراین کسی که صرفا جهت ارضاء حس کنجکاوی خود به این کار دست می زند مشمول م 505 نمی شود . 

  قرار دادن اطلاعات دراختیار دیگران در صورتی جرم است  که دریافت کننده ی اطلاعات،فرد غیر ذیصلاحی باشد ،یعنی کسی نباید به آن اطلاعات دسترسی پیدا کند واین اعم است از دشمنان نظام ، دو لتهای خارجی، سازمانها وگروههای مخالف نظام وهر فرد غیر ذیصلاح .

  4- چهارمین جرم در رابطه با جرائم سیاسی ،بی مبالادتی در حفظ اطلاعات طبقه بندی شده : 

  چنانچه مامورین دولتی که مسئول امور حفاظتی  واطلاعاتی طبقه بندی شده می باشند وبه آنها آموزش لازم داده شده است  ،دراثر بی مبالاتی وعدم رعایت اصول حفاظتی توسط دشمنان، تخلیه اطلاعاتی شوند به 1 تا 6ماه حبس محکوم می شوند .

  م506ق.م.ا.)چنانچه مامورین دولتی که مسئول امورحفاظتی واطلاعتی طبقه بندی شده میباشند وبه انهاآموزش لازم داده شده است، دراثر بی مبالاتی وعدم رعایت اصول حفاظتی ، توسط دشمنان تخلیه ی اطلاعاتی شوند به 1 تا 6ماه حبس محکوم می شوند.) 

  برای تحقق جرم مذکور شرایطی لازم است از جمله :      

    1-ارتکاب جرم توسط ماموران دولتی که دارای رابطه ی استخدامی با دولت باشد قابل تحقق است .         

   2-مامورین مذکور باید مسئول امور حفاظتی وطبقه بندی شده باشند یعنی شغل دولتی آنها با مسائل امنیتی و حفاظتی مرتبط باشد.

  3- باید به ماموران مذکور آموزش لازم داده شده باشد یعنی در ظرف مدتی متعارف با نحوه ی کار خود آشنا شده باشند . 

  4- برای تحقق جرم مذکور قصد ونیت ضروری  نیست ولی تحقق بی مبالاتی ضروری است . ماموری که در اثر شکنجه، مستی اجباری ، تخلیه ی اطلاعاتی شود مرتکب جرم مذکور نشده است . مگر اینکه ، نفس قرار گرفتن درآن حالت،ناشی از بی مبالاتی باشد به عنوان مثال ؛ماموری که برای جمع آوری  اطلاعات از موضع دشمن ماموریت یافته است تا حد خاصی به مواضع دشمن نزدیک شود وبر خلاف توصیه های امنیتی به محل استقرار دشمن برود  سپس دستگیر ودر اثر شکنجه اطلاعات از او گرفته شود در اینجا بی مبالاتی صدق نموده وجرم مذکور تلقی می شود . 

  برای تحقق جرم موضوع م 506 مامور دولتی باید توسط دشمنان تخلیه ی اطلاعاتی شود ،بنابراین کسی که بر اثر بی احتیاطی اطلاعات محرمانه را دراختیاردوستش قرار دهد مشمول این ماده نخواهد شد ، مشروط به اینکه اطلاق دشمن بر وی صدق نکند.  5- پنجمین جرم درابطه با جرائم سیاسی ،جرم اخفای جاسوسان یا معرفی جاسوس به کشورهای دیگر :                                

  5- پنجمین جرم درابطه با جرائم سیاسی ،جرم اخفای جاسوسان یا معرفی جاسوس به کشورهای دیگر :     

  درجرم مذکور،فرد بدون آنکه خود جاسوسی کند،جاسوسان دشمن را مخفی کرده ودر نتیجه موجب تسهسیل کار آنها ودستگیر نشدن آنها می شود .   

   همینطورممکن است کسی افراد مناسب برای جاسوسی را به کشورهای بیگانه معرفی کند 

  *عنصر قانونی جرم مذکور م 510 ق.م.ا. تعزیرات مصوب 1375 است :  

   «هرکس به قصد برهم زدن امنیت ملی یا کمک به دشمن،جاسوسانی راکه مامور تفتیش یا وارد کردن هرگونه لطمه به کشور بوده اند،شناخته ومخفی نماید یا سبب اخفای آنها بشود  به حبس از ششماه تا سه سال محکوم می شود .» 

   *عنصر مادی جرم موضوع ماده ی 510 ق.م.ا.:  

  مخفی کردن یا سبب اخفای جاسوسان شدن است بنابراین،چه فرد مرتکب، جاسوس  را به منزل خود برده وپنهان کند وچه کلید خانه ی متروکی در حومه ی شهر را جهت مخفی شدن به او بدهد وچه با انجام عمل جراحی پلاستیک  بر روی صورت او موجب مخفی ماندن وی بشود ،در هرحال مرتکب جرم موضوع م510ق.م.ا. شده است . 

   عنصرمادی جرم  م.510.ق.م.ا. عبارتست از مخفی کردن یا سبب اخفای مرتکب جرم شدن مانند گریم کردن ، تهیه ی مدارک جعلی و تغییر چهره

  *عنصر روانی جرم مذکور :   

   جرم مذکور درم510ق.م.ا. یک جرم مقید است(یعنی علاوه بر سوء نیت عام ،باید دارای سوء نیت خاص یعنی رسیدن به نتیجه ی خاص ) نیز باشد .                                            

   سوء نیت عام درجرم مذکور،عمد درمخفی کردن یا سبب اخفا شدن است 

    بنابراین اگر کسی که از جاسوس بودن طرف مطلع نبوده یا به قصد گرفتار  و معرفی کردن وی به ماموران اورا مخفی (حبس) نماید مرتکب جرم موضوع م 510ق.م.ا. نمی شود .

  *نکات مهم  ماده ی 510 ق.م.ا. : 

   1) باتوجه به عبارت مندرج درم510 که به جاسوسانی که مامورتفتیش یاواردکردن هرگونه لطمه به کشور بوده انداشاره کرده است .                                                                                                             

   - نه تنها عمل مخفی کردن کسانی که قصد کسب اطلاعات برای دشمن را دارند مشمول ماده میگردد  بلکه مخفی کردن اشخاصی هم که از طرف دشمن مامور وارد کردن هرگونه صدمه به کشور بوده اند مشمول ماده می شود . 

   - باتوجه به اشاره ی ماده ،به هرگونه لطمه ،تمامی انواع لطمات امنیتی، اقتصادی، سیاسی واخلاقی مشمول ماده می شود. 

  بنابراین مخفی کردن کسی که قصد بمب گذاری یا تخریب یا پخش اسکناسهای مجعول  یا تقلب در انتخابات یا پخش اوراق ونشریات مستهجن درمیان دانش آموزان مدارس را دارد ،از آنجا که موجب بروز لطمه ی امنیتی، مالی ، اقتصادی، سیاسی واخلاقی برای کشور می شوند تحت شمول ماده قرار می گیرند .    

  2)باتوجه به اطلاق م510ق.م.ا.مخفی کردن وپناه دادن به ماموردشمن،پس ازانجام ماموریت نیزمشمول م510 ق.م.ا. قرار می گیرد .       

  *معاونت در جرم : م126 ق.م.ا. ؛ « اشخاص زیر معاون جرم محسوب می شوند.»  

    الف» هرکس، دیگری را ترغیب ،تهدید، تطمیع،یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوء استفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد . 

    ب» هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد . 

  ج» هرکس وقوع جرم را تسهیل کند .  

    تبصره ؛ برای تحقق معاونت در جرم ، وحدت قصد وتقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون ومرتکب جرم شرط  است. چنانچه فاعل اصلی جرم،جرمی شدید تر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود ،معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف تر محکوم می شود .   

  *شریک جرم م125ق.م.ا. : « هرکس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی جرمی مشارکت کند و جرم ، مستند به رفتار همه ی آنها باشد ، خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد  خواه نباشد وخواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت، شریک درجرم محسوب ومجازات او مجازات فاعل مستقل جرم است . درمورد جرائم غیر عمدی نیز چنانچه جرم، مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد مقصران، شریک درجرم محسوب می شوند ومجازات هر یک از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است .

  3)آیا مخفی کننده ی جاسوس را می توان بعنوان معاون هر جرمی که شخص جاسوس ممکن است بعدا مرتکب آن شود تحت تعقیب قرار داد ؟  

     پاسخ؛هرگاه جاسوس یا خرابکاری مندرج درم510ق.م.ا. انجام شده باشد وپس از انجام عملیات مجرمانه ،مجرم رامخفی یاسبب اخفای وی شود،عمل آن شخص ،معاونت درجرم ارتکابی جاسوس یا خرابکار نیست،زیرا عملیات مجرمانه به پایان رسیده وبین عمل مخفی کننده ومجرم،تقدم یا تقارن زمانی وجود ندارد،   

  اما اگر عمل اخفای جاسوس یا سبب مخفی شدن وی نوعی تحریک ، تشویق یا تطمیع مرتکب یا تسهیل ارتکاب جرم یا یکی از اعمال دیگر مذکور در ماده ی 136 ق.م.ا. تلقی شود وعنصر روانی معاونت ، یعنی وحدت قصد با جاسوس احراز گردد ،معاونت درجرم ارتکابی جاسوسی نیز محقق می شود ، یعنی عمل مخفی کننده ،تعدد معنوی تلقی می شود ، هم مشمول م510ق.م.ا. می شود وهم معاون درجرم ارتکابی(م126ق.م.ا.) جاسوس تلقی می شود .

  *شناسایی وجذب افراد  جهت جاسوسی، علیه امنیت کشور ومعرفی آنها به کشورهای بیگانه :  

   مطابق م510ق.م.ا. اگر شخص ،افرادی را به هر نحو شناسایی وجذب نماید وجهت جاسوسی علیه امنیت کشور ، به کشورهای بیگانه معرفی کند ، بدون اینکه خودش مرتکب جاسوسی شود  یا جاسوسان را مخفی کند مجرم می باشد  وبه مجازات ششماه تا دو سال حبس محکوم می شود .

  6-ششمین جرم درابطه با جرائم سیاسی ،جاسوسی به نفع یک دولت بیگانه وبه ضرر دولت بیگانه ی دیگر ؛ 

   به استناد م 502ق.م.ا.« هرکس به نفع یک دولت بیگانه وبه ضرر دولت بیگانه ی دیگر، در قلمرو ایران مرتکب یکی از جرایم جاسوسی شود به نحوی که به امنیت ملی صدمه وارد نماید  به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد .»

  *جرم مطلق : هرگاه سوء نیت عام در جرم احراز گردد، جرم مطلق محقق شده است  بشرط آنکه  فعل وعمل در اثر خواب یا مستی وبیهوشی و هیپنوتیزم نباشد  

    *جرم مقید : جرمی است که علاوه بر سوء نیت عام ،احتیاج به سوء نیت خاص هم دارد .

  نکات مربوط به م502ق.م.ا. :                                                  

   1» درصورت عدم احراز ورود صدمه به امنیت ملی ایران، عمل جاسوسی مذکور مطابق قوانین ما قابل مجازات نمی باشد . 

  2» جرم مذکور باید در قلمرو ایران ،اعم از زمینی ،هوایی،  یا دریایی اتفاق بیفتد.  

    2» برای اعمال م502ق.م.ا. باید طرفین جاسوسی دولت محسوب شوند  یعنی ویژگیهای مذکور در حقوق بین الملل درمورد دولت که عبارتند از برخورداری از حکومت ،سرزمین وجمعیت است را دارا باشد .

   بنابراین اگر یک طرف یا هر دو طرف جزء گروههای تروریستی یا سازمان آزادی بخش باشند  که فاقد خصیصه های لازم برای یک دولت هستند از شمول م502ق.م.ا. خارج خواهند شد 

  نکته :تابعیت مرتکبین این جرم،موثردر مقام نیست یعنی شخص چه ایرانی باشد چه تبعه ی کشور دیگر مشمول این ماده خواهد شد

  *جعل واستفاده از سند مجعول جزو جرائم علیه اموال تلقی می شود  یا جزء جرائم علیه امنیت وآسایش عمومی ؟  

  استحکام روابط اجتماعی، اقتصادی وامثالهم منوط به آن است که افراد جامعه بتوانند به صحت واصالت نوشته ها و اسنادی که برای اهداف مختلف بین آنها رد وبدل شده ومورد استناد قرار می گیرند اطمینان داشته باشند. 

  درست است که جعل مقدمه ای است برای استفاده بعدی از سند مجعول یا برای ارتکاب کلاهبرداری وبردن اموال دیگران ، لکن  از آنجا که ارتکاب این جرم استحکام روابط اجتماعی ، اقتصادی  و امثال آنرا مخدوش می کند در زمره ی جرائم  آسایش عمومی قرار می گیرد که نشانگر ابعاد غیرمالی آن جرم یعنی سلب اعتماد عمومی  ونیز ضرر های غیر مالی دیگری است که ممکن است از ارتکاب جعل به اشخاص وارد شود .

  *تعریف جعل :  

      جعل عبارتست از ساختن یا تغییر دادن آگاهانه ی نوشته یا سند یا سایر چیزی،مذکور در قانون از جمله م523 ق تعزیرات، به قصد جازدن آنها بعنوان اصل، برای استفاده ی خود یا دیگری به ضررغیر.  

  برای تحقق جرم جعل باید نوشته،سندیاسایر مصادیق دیگر، قابلیت  اضرار به غیر را داشته باشد . یعنی بالقوه، این توانایی را داشته باشد که به دیگری ضرر بزند. وقوع یا تحقق ضرر بالفعل ضرورت  ندارد  بلکه همینکه احتمال وقوع ضرر در اثر استفاده از آن وجود داشته باشد کافی است.                                                

   ضرر به غیر ممکن است ضرر مادی باشد یا ضرر معنوی

   بعنوان مثال؛جعل مدرک دانشگاهی میتواند موجب ضرر معنوی به اجتماع شود. جعل چک دیگری ، میتواند موجب ضرر مادی به صاحب حساب چک،           

    ذینفع واستفاده کننده ازجرم جعل لازم نیست خودجاعل باشدممکن است جعل توسط الف محقق شوداماسودناشی ازآن عاید ب شود.

  درتحقق جرم جعل،صرف قابلیت اضرار کافی است و تحقق ضرر ،شرط نیست :

  مصادیق جرم جعل:  

  درم523 ق تعزیرات مصوب 1375«جعل وتزویر عبارتند از ؛ساختن نوشته یا سندیا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی،خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته ی دیگر یا بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه ی صاحب آن و نظایر آنها به قصد تقلب .»، تعدادی از مصادیق جعل ذکر شده است  اما این مصادیق حصری نیستند  بلکه تمثیلی میباشند  از جمله ی این مصادیق عبارتند از ؛

  1- ساختن نوشته یا سند ؛                                                                            

   دراین حالت جاعل به ساختن یک نوشته یاسند اعم ازرسمی یاغیررسمی اقدام میکندبعنوان مثال یک شناسنامه،گواهینامه ، وصیتنامه و نظایرآنهادرست میکند.درصورتیکه نوشته یاسنددرست شده قابلیت ایرادضرربه غیرراداشته باشد جعل محقق می شود                                                                                               

    2-ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی ؛    

  ساختن مهر یا امضای ارکان و اشخاص دولتی یا غیردولتی در صورت وجود قابلیت اضرار ،جرم است همانند جعل مهر استاندارد و امثال آنها ،                                  

   هرگاه در زیر نامه ای که به نام دیگری است یا گذاشتن عبارت از طرف ، در مقابل نام او امضای خودش را بگذارد  به صرف اینکه طرف مقابل اختیار امضاء کردن نوشته را به او نداده است ،جعل امضا از سوی امضاء کننده محقق نخواهد شد زیرا هیچ نقص و خدشه ای در خود امضاء وجود ندارد.

  *لزوم یاعدم لزوم وجود شباهت یا عدم شباهت بین نوشته با امضای مجعول با نوشته یا امضای اصیل؟   

  وجود شباهت بین نوشته وامضای مجعول با اصل شرط نیست اما قابلیت به اشتباه انداختن شرط است

  قانونگذار در جعل اشاره به شبیه بودن نکرده است  اما اساس جرم جعل،ساختن چیزی است که به موجب آن بتوان افراد را فریب داد تا آنرا به جای اصل بگیرند.  

  بنابراین امکان به اشتباه انداختن یا مشتبه کردن است  که اساس و پایه جعل را تشکیل می دهند . همینکه احتمال به اشتباه انداختن و مشتبه کردن افراد معمولی از یک نوشته یا امضای تقلبی برود یعنی احتمال معقولی نسبت به اینکه آنها مورد تقلبی را به جای اصل بگیرند وجود داشته باشد حکم به ارتکاب جعل ممکن خواهد بود،هرچند که در واقع شباهتی بین دو مورد تقلبی واصل وجود نداشته باشد.بعنوان مثال ؛ شخصی دسته چک دیگری را پیدا می کند ،مندرجات برگهای چک را تکمیل  می کند وبا زدن امضا ی خود بعنوان صادر کننده، انرا در بازار خرج می کند در این حالت چون سند تجاری با دست به دست شدن در بازار خرج می شود وافراد معمولی جامعه آنرا بعنوان چک صادره توسط صاحب حساب قبول می کنند ،جرم جعل محقق است هرچند بین امضای جاعل  و صاحب حساب شباهتی وجود ندارد .

  3-خراشیدن یا تراشیدن :  

   خراشیدن یا تراشیدن هر دو با وسایلی چون تیغ و چاقو انجام می گیرد یعنی اینکه جاعل حروفی را با کمک وسایل از روی نوشته یا سند محو می کند . 

     درخراشیدن بخشی از حروف کلمه و در تراشیدن تمام کلمه محومی شود .

  4-قلم بردن :  

   درقلم بردن لزوما چیزی به سند یا نوشته اضافه نمی شود بلکه مرتکب ممکن است با استفاده از قلم بخشهایی از یک سند یا نوشته را نا خوانا کرده یا بر روی آن خط بکشد .

  5-الحاق : 

  منظور از الحاق ، اضافه کردن چیزی به سند یا نوشته و آمثال آنست مثلا رقمی در مقابل مبلغ چک گذاشته شود یا با افزودن ی به واژه حسن ،این واژه به حسین تبدیل شود .

  6-محو یا اثبات یا سیاه کردن :  

   منظوراز محوکردن ،پاک کردن بخشهایی از نوشته با وسایلی از قبیل تیغ،لاک غلط گیر، مواد شیمیایی و امثال آنهاست. 

  منظور از واژه ی اثبات ازحالت بطلان خارج کردن سند یا نوشته است مثلا مهر باطل شد را از روی گذرنامه یا شناسنامه ی متوفی پاک کند ،                                                                                                    

  منظور ازسیاه کردن سند،ناخوانا کردن بخشهایی از آن سندیا وسایلی مثل جوهر مرکب، رنگ ونظایر آنهاست     

  7-تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی آن :                                                

  دراین حالت شخص پس از تنظیم شدن یک سند،تاریخ مندرج در آن را جلو وعقب می نماید ،مثلا تاریخ چک را که 4/1/89 بوده برای اینکه از مزایای تجاری آن استفاده کند به 4/1/95 تغییر می دهد .یا برای اینکه سابقه تصرفات خود را طولانی جلوه دهد تاریخ مبایعه نامه را از تاریخ 4/1/89 به 4/1/68 تغییر دهد.

  8-الصاق نوشته ای به نوشته دیگر :    

   دراین حالت بخشهایی از یک نوشته به بخشهایی از نوشته ی دیگر منضم می شود تا آنچه به وجود می اید نوشته  ی واحدی تصور شود بعنوان مثالممکن است کارفرما با شخصی بعنوان پیمانکار در قرار
  این مطلب تا کنون بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ سه شنبه 11 خرداد 1395 [ گزارش پست ]

  منبع
  برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز دوشنبه 24 مهر 1396

 • تعداد وبلاگ :55475
 • تعداد مطالب :158097
 • بازدید امروز :495954
 • بازدید داخلی :52720
 • کاربران حاضر :178
 • رباتهای جستجوگر:350
 • همه حاضرین :528