خوش آمدید

جستجو

تبلیغات

مطالب مهم حقوق مدنی 6

        سوالات پایان ترم مدنی 6 :

  1-بیع را درلغت واصطلاح تعریف نمائید*تعریف عقدبیع :                                                                                                                               - عقد درلغت به معنی گره وپیوند زدن میباشد                                                                                                                                                                                                                                                                  بیع درلغت به معنای کالا یا مبیع ونیز به معنی خرید وفروش است                                                                                                                                                                                    بیع از الفاظ اضداد است ،یعنی هم به معنای فروختن وهم به معنای خریدن میباشد،                                                                                                                                               گاهی بیع درلغت به معنی مطلق مبادله، صلح وهبه ی معوض اطلاق واستعمال می شود.*                                                                                                                                       وبه لحاظ اصطلاحی عقدی است که با لفظ ایجاب وقبول که دلالت به تملیک مال به عوض معلوم بنماید اطلاق میشود، فلذا بیع تملیک عین به عوض معلوم است.

  2-اهمیت بیع را بنویسید                                                                                                                                                                                      1- عقد بیع ازجمله عقود حقوقی است که درقران به صراحت ازآن یاد شده است یعنی خداوند ،تجارت را حلال نموده وربا را حرام نموده ونیز در 5 مورد دیگر ،قران به آن اشاره شده است ،درحالی که به بسیاری ازعقود یا اشاره ننموده ویا به ایماء واشاره نه به صراحت از آنها یاد نموده است                                                                                                                   2- عقدبیع در طول زمان،درشرق وغرب عالم دراقتصاد خصوصی به شدت تاثیرکذار و مورد استفاده بوده است به طوری که اقسام گوناگون ازآن انشقاق واستخراج گردیده است .                                                                                                                                                                                                                                                   3– بیع درمیان همه ی عقود ام الباب است ویا به معنای مادر عقدها است، یعنی اگر قانون در عقد دیگر ساکت ویا متعارض باشد یا مجمل باشد باید به مقررات عقد بیع رجوع کرد ،این است که به بیع ام الباب می گویند .                                                                                                                                                         بنابراین عقدبیع درمیان عقود سرآمد عقود وپراهمیت ترین آنها وام الباب شمرده می شود                                                                                                                              ***3-فرق عقد بیع واجاره رابیان نمائید                                                                                                                                                                                                                         درعقد بیع تملیک عین به عوض معلوم است ولی در اجاره تملیک منفعت به عوض معلوم

  ***4- فرق بیع با معاوضه را بنویسید                                                                                                                                                                                                                                      بیع تملیک عین به عوض معلوم (پول یا کالا یا خدمت و...) لکن در معاوضه صرفامبادله کالا با کالا است                                                                                 دربیع پاره ای خیارات مانند خیار تاخیر ثمن  وجود دارد ولی در معاوضه وجود ندارد                                                                                                                                             حق شفعه  یا فروش سهم مشاعی یکی از دو شریک در بیع ایجاد میگردد ولی درمعاوضه خیر

  5- مالکیت را تعریف نمائید                                                                                                                                                                          مالکیت ایجاد سلطه بر مال ، یعنی کسی که دارای مال شد، دارای حق انتقال، حق استثمار ،حق استعمال، بصورت دایم وانحصاری ومطلق  می شود .                                                                                                                                                       مالکیت حق انحصاری ایجاد میکند یعنی تنها مالک می تواند از آن استفاده کند وکس دیگر حق استفاده ندارد                                                                                                                                                                              

   6- عناصر تشکیل دهنده ی عقدبیع را بنویسید*                                                                                                                                                             1-بایع                                                                                                                                                                                                                                                                                                           2- مشتری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  3- مبیع                                                                                                                                                                                                                                                                                                            4- ثمن 

  7- طرفین عقدبیع به چه معنایی است توضیح دهید                                                                                                                                                                             مواد338و339و140ق.م. به طرفین عقد بیع اشاره میکند درنتیجه دارای دوطرف؛                                                                                                                                                      اول به نام بایع یا فروشنده یا مملک(اعطای مالکیت به طرف دیگر) وطرف                                                                                                                                                        دوم به نام مشتری یا خریداریا متملک (کسی که ،مالک مورد معامله میشود )شناخته میگردد .  فلذا بایع کسی است که عین مال را به تملیک طرف مقابل در می آورد ،درمقابل مشتری با پذیرایی تملک عین مبیع،ثمن ،پول یا عوض  معلوم را به فروشنده می دهد وفروشنده را مالک ثمن می نماید .

  8- صیغه عقدبیع به  چه معنایی است توضیح دهید                                                                                                                                             اقدامات (تملیک وتملک) می باید در قالب الفاظ اشاره(برای کسانی که توان تلفظ یا کتابت ندارند ونیز عمل ودادوستد(معاطاه) ودر موارد خاص بصورت ثبت رسمی در املاک طبق مواد46 و48 قانون ثبت ) صورت می گیرد .    ص1    

  البته امروزه اجرای صیغه ی عقد در قالب کتابت بیشتر رایج است لیکن از آنجا که امر مکتوب پس از توافق ابتدایی و لفظی انجام می گیرد ،کتابت را از قالب های مستقل اجرای صیغه عقدبیع نشمرده اند.                                                                                                                                                                             در اصطلاح به این قالب ها، قالب اظهار مقصود ومرادصیغه ی عقد می گویند ، صیغه ی عقد از دو قسمت ایجاب وقبول تشکیل می شود. ایجاب که به وسیله ی بایع در عقد بیع صورت می گیرد یعنی پیشنهاد بیع وفروش، قبول که به وسیله مشتری  صورت می گیرد  یعنی پذیرایی پیشنهاد بایع به وسیله ی مشتری، به این حالت بایع وبه حالت مشتری قابل گویند.                         

  9- صیغه ی عقدبیع در چه غالب هایی بیان میشود :                                                                                                                                                                         مستفاد از مواد191،192،249،339،340 ق.م. ورویه ی حاکم در دادگاهها طرق اظهار اراده به لفظ وکتابت و معاطاه واشاره حاصل وعقد منعقد می شو  د                                                                                                                                                       

  10 آیا با معاطات عقد نیز محقق می شود                                                                                                                                                       درمعاملاتی که بدون تشریفات ونقدی وفی المجلس انجام شود از روش دادو ستد که حکایت از اراده ی طرفین معامله می نماید بهره گرفته می شود ودر این صورت نیز عقد محقق میگردد

  11- جایگاه سکوت را دراجرای عقدبیع بنویسید                                                                                                                                                         مطابق م249 ق.م سکوت مالک ولوبا حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمی شود با این وصف عقد منعقد نمی شود .         

  12- وعده ی بیع را تعریف کنید                                                                                                                                                                                                                                       وعده ی بیع به معنی پیش قرار داد،توافق ابتدایی وتهیه مقدمات عقدبیع است ،نه به معنی وقوع عقد بیع. بر این اساس کلیه قرار دادهای عادی در معاملات  ملکی  عقد بیع محسوب نمی شود  بلکه وعده ی بیع و پیش قرارداد  میباشد

   13- آیا وعده ی بیع مورد پذیرش حقوقدانان وفقها میباشد یا خیر ؟توضیح دهید                                                                                                                                                    فقها عقیده دارند پیش قرار داد لازم الوفا نمیباشد ،مثل بله برون ها یا خواستگاریها در مراسم ازدواج است .                                                                                                                                   قانون مدنی نیز دراین خصوص سکوت کرده اما برخی از حقوقدانها معتقدند: پیش قرار دادها مشمول الزاماتی مثل المومنون عند شروطهم میباشد ، یعنی گرچه پیش قرار داد نقل وانتقال مالکانه بر آن مترتب نمی شود لیکن طرفین مجاز نیستند از مفاد آن استنکاف کنند،                                                     بنابراین گرچه این دسته وگروه، قولنامه ها را پیش قرارداد میدانند اما طرفین در صورت استنکاف طرف دیگر از مفاد آن می توانند اورا ملزم به عمل به مفاد پیش قرارداد بنمایند .

  14- شرایط متعاقدین (طرفین عقد) را بیان نمائید                                                                                                                                                1- با  لغ                                                                                                                                                                                                                                                                                                   2- عاقل                                                                                                                                                                                                                                                                                                3-رشید و غیر محجور باشند                                                                                                                                                                                                                                                             که از آنها به شرایط کمال نیز یاد می شودکما اینکه تحت عنوان اهلیت نیز آورده می شود .                                                 

   15- اکراه به چه معناست واثر حقوقی آن چیست بیان نمائید                                                                                                                               اکراه به معنای تحت فشار وتهدید بودن فرد است که طیب نفس ورضایت خاطر از او سرنخواهد زد وشخص مکره التفات وتوجه به عقد بیع دارد اما رضایت ندارد ،درنتیجه همانطوری که اشاره شد فرد مکره عقدش غیر نافذ است به معنی اینکه اگر رضایت او اعلان شود عقد صحیح می شود  والا باطل است                                                                                                                                                                                                                                                                                          اکراه بر دو قسم است:                                                                                                                                                                                                                                                                   1- غیر الجائی یعنی راه فرار ندارد                                                                                                                                                                                                                                             2- الجائی یعنی راه فرار دارد

  16- اقسام بیع را به حسب دارای شرط بودن ونبودن توضیح دهید                                                                                                                 دریک تقسیم بندی، بیع به بیع مطلق و بیع مشروط تقسیم می شود  کما اینکه از نظر حال ونقد بودن و مهلت دار بودن عوضین (مبیع و ثمن ) نیز به بیع نقد ونسیه وسلم یا سلف یا کالی به کالی(دین به دین) تقسیم میگردد                                                                                                                                                بیع مطلق آنست که جزتعیین مبیع وثمن چیز دیگری درآن منظور نگردیده است                                                                                                                                         بیع مشروط بیعی است مضاف بر تعیین مبیع وثمن ،قیود ویا شروطی از نوع شروط جایز به آن اضافه شده باشد  مثلا شرط صفت یا شرط فعل یا شرط نتیجه،قرین وهمراه گردیده باشد اصل دربیع مطلق است مگر خلافش ثابت شود.    ص2  

     *** 17- اقسام شرط را بنویسید دریک تقسیم بندی کلی تقسیم میشد به شرط جایز ولازم وممنوع                                                                                   مطابق م 232 شروط مفصله ذیل باطل ولی مفسد عقد نیست:                                                                                                                                                                                    1- شرطی که انجام آن،غیرمقدور باشد                                                                                                                                                                                                                                2- شرطی که درآن، نفع وفایده نباشد                                                                                                                                                                                                                                  3- شرطی که نامشروع باشد                                                                                                                                                                                                                                                   همچنین شروط ذیل باطل وموجب بطلان عقد نیز میباشد :

   1-شرط خلاف مقتضای عقد                                                                                                                                                                                                                                                         2- شرط مجهولی که جهل به آن،موجب جهل به عوضین شود                                                                                                                             

   ***18- شرایط لازم درعقد را تعریف وذکر نمائید                                                                                                                                          شرط لازم که از آن به شرط اساسی یا عمومی یا صحت عقد نامبرده می شود عبارتست از ؛شرایط مقرر در م190 ق.م .«برای صحت هر معامله شرایط ذیل ،اساسی است :                                                                                                                                                                                                                                                                                     *- قصد طرفین ورضای آنها                                                                                                                                                                                                                                                               *-اهلیت طرفین                                                                                                                                                                                                                                                                                           *-موضوع معین که مورد معامله باشد                                                                                                                                                                                                                                 *- مشروعیت جهت معامله .»                                                                                                                          

   *** 19- شرایط جایز را تعریف واقسام آن را بنویسید                                                                                                                                مطابق م 234 ق.م. شرط جایز که 3 نوع است                                                                                                                                                                                                                            *شرط فعل  ؛ نیاز به اقدام وعقد دیگر دارد مثل اینکه میگوئیم خانه ام را بتو می فروشم به شرطی که مغازه ات را بمن اجاره بدهی. تحقق شرط ،نیاز به یک عقد دیگر  بنام اجاره دارد .                                                                                                                                                                                                                                 * شرط نتیجه ؛نیاز به عقد دیگر ویا اقدام دیگر ندارد  مثل اینکه می گوئیم خانه ام را بتو می فروشم بشرطی که ماشینت را بمن مجانی بدهی  یا اینکه مرا وکیل خود نمایی فلذا اگر خریدار بگوید قبول دارم هم بیع صورت گرفته وهم ماشین به او منتقل یافته ویا وکالت محقق شده است .      *شرط صفت ؛ انست که مورد معامله متصف به وصف یا دارای  خصوصیت وویژگی خاصی باشد مثل اینکه ماشینت را می خرم بشرط اینکه چپی نباشد

  ***20 شرایط ممنوع را تعریف واقسام آنرا بنویسید                                                                                                                                              ب) شرط ممنوع یا باطل که بر 2 قسم است؛                                                                                                                                                                                                                              * شرط باطل مبطل (فاسد مفسد) ؛ یعنی هم خودش باطل است  وهم عقد را باطل می کند ودارای 2مورد است                                                                                      -مورد اول (شرط مجهول )، مثل اینکه شرط کند هرکدام از طرفین حق فسخ معامله را باهر مبلغ وهر زمان داشته باشد.                                                              –مورد دوم (شرطباطل غیر مبطل )که عبارت است از:                                                                                                                                                                                                      شرط غیر مفید؛ مثل خرید ماشینی که باید مسافتی را درمیان سنگلاخها بپیماید.                                                                                                                                        شرط غیر شرعی ؛ مثل اینکه انگورها را بتو می فروشم بشرط آنکه شراب درست کنی.                                                                                                                          – مورد سوم (شرط غیر مقدور ) که 3توع است:                                                                                                                                                                                                                    شرط غیر مقدور عقلی ، مثل طیران درآسمان.                                                                                                                                                                                                                      شرط غیر مقدور عرفی ، خرید حیوان به شرط حمل مذکر یا مونث.                                                                                                                                                                          شرط غیر مقدور  وغیر شرعی ،                                                                                                                              

  21- اقسام بیع به حسب مدت دار بودن ومدت دار نبودن آن را بیان نمائید                                                                                                                                                                    در تقسیم بندی اولیه، بیع به :                                                                                                                                                                                                                                                        1) مدت دار(موجل) وموجل نیز به سلم،نسیه وکالی به کالی  و                                                                                                                                                                                              2) بدون مدت و فوری (معجل) تقسیم می شود                                                                                                                                                                                                                                   توضیح؛ ممکن است در عقد بیع،مبیع و ثمن هر دو نقد یا حال و بدون مدت باشد یعنی بایع مبیع وکالا را دریک زمان متعارف وبدون تاخیر به مشتری بدهد  ومشتری نیز ثمن وپول را دریک دوره وزمان متعارف ،بدون تاخیر به بایع تحویل نماید. به چنین معامله ای معامله ی نقد یا فوری یا بدون مدت می گویند.                                                                                                              ص3                                    

    اما اگر قرار باشد که بایع کالا را بدون تاخیر به مشتری بدهد لیکن مشتری ثمن را دریک دوره یا بازه ی زمانی مثلا یکماهه یا یکساله به بایع بپردازد  به چنین معامله وبیعی، بیع نسیه  می گویند کما اینکه اگر قرار باشد پول و ثمن نقد به فروشنده تحویل شود اما فروشنده کالا را دریک دوره وبازه زمانی یکماهه یا یکساله به مشتری بدهد به این بیع سلم یا سلف می گویند.

  22- اصل در معاملات نقد یا نسیه توضیح دهید                                                                                                                                                                       اگر در معامله ای زمان آن معین نگردد وبه اصطلاح بصورت مطلق آورده شود چنین بیعی نقد محسوب میگردد زیرا اصل  وبیع اینست که نقد بوده وخلاف آن نیاز به تصریح دارد (الاصل دلیل حیث لا دلیل ).                                                  

  23- شرط خاص عقد نسیه وعقد سلف یا سلم را بیان نمائید                                                                                                                                                                                        اگر قرار باشد که بایع کالا را بدون تاخیر به مشتری بدهد لیکن مشتری ثمن را دریک دوره یا بازه ی زمانی مثلا یکماهه یا یکساله به بایع بپردازد  به چنین معامله وبیعی، بیع نسیه  می گویند کما اینکه اگر قرار باشد پول و ثمن نقد به فروشنده تحویل شود اما فروشنده کالا را دریک دوره وبازه زمانی یکماهه یا یکساله به مشتری بدهد به این بیع سلم یا سلف می گویند

  24- اقسام مبیع را بیان نمائید                                                                                                                                                                           مبیع ممکن است ، شیئ معین خارجی باشد ( مفروز یا مشاع  )                                                                                                                                                                                     مبیع ممکن است؛ کلی فی المعین  یاشد(متسا وی الاجزاء نه مختلف الاجزاء)                                                                                                                                                        مبیع ممکن است ؛ کلی فی الذمه

  ***25- مثلی بودن یا قیمی بودن اموال را بیان کنید                                                                                                                     برخی کالاها روزگاری مثلی بوده‌اند، اما امروزه قیمی هستند و برعکس. به همین دلیل، اندکی برداشت متفاوت از مفهوم این دو عنوان، موجب تفاوت اساسی در تطبیق هر یک از آن دو بر اموالی هم چون گندم، گوسفد، ماشین، و . . . خواهد شد. در نتیجه احکام مترتب برهر یک در معاملات، با واقعیت  آن چه که باید باشد متفاوت گردیده و پیامد‌های غیر شرعی و نا مناسب حقوقی و اقتصادی به دنبال خواهد داشت. حتی ممکن است موجب کشمکش و نزاع در محاکم گردد. آن چه که مسلم است، معنا و مفهوم مال مثلی و قیمی از ناحیه شرع بیان نشده است. اما با توجه به تعریف ماده 950 قانون مدنی اموالی که عرفاً ممکن باشد یکی از آنها جای دیگری واقع شود، مثلی است و اموالی که عرفاً شخص آن مال، منظور بوده و ممکن نیست که مال دیگری از همان جنس جای گیر آن واقع شود، قیمی است.                                                                                                                                                          به طور کلی می توان گفت که همان طوری که از قسمت اخیر ماده 950 قانون مدنی هم فهمیده می شود، ملاک تشخیص مال مثلی از قیمی، عرف است.

   26- شرایط مبیع را بیان نمائید                                                                                                                                                                        1- مالیت داشته باشد یعنی قابلیت دادوستدوارزش معامله دربازاررادارا باشد بنابراین هوا ونورخورشیدمالیت ندارندزیرا قابلیت دادوستد ندارد { م215ق.م.«مورد معامله باید مالیت داشته ومتضمن منفعت عقلایی مشروع باشد .»                                                                                                                                                               2-  متضمن منفعت عقلایی باشد یعنی نیلزی از نیازمندیهای انسان را برطرف نماید  حتی اگر ناچیز باشد بنابراین خرید چیزی که نمی توان از آن استفاده کرد وفاقد نفع عقلایی باشد صحیح نیست البته این امر به حسب زمانهای متفاوت مختلف است                                                                                            {م348 ق.م. «بیع چیزی که خرید وفروش آن قانونا ممنوع است ویا چیزی که مالیت ویا منفعت عقلایی ندارد یا چیزی که بایع قدرت بر تسلیم ندارد باطل است  مگر اینکه مشتری خود قادر به تسلم باشد .»}                                                                                                                                                                                                                                             3- قابلیت نقل وانتقال شرط دیگری از شرایط مبیع است : یعنی مبیع باید قابل نقل وانتقال باشد یا بعبارت دیگر ملک طلق بایع باشد مثلا نباید وقف باشدبنابراین ملک موقوفه از انجاکه به موقوف علیهم واگذار گردیده است  واصطلاحا به آن (تسبیل منافع) می گویند همچنین عین آن محبوس ومتوقف است . و م371ق.م. «دربیعی که موقوف به اجازه ی مالک است قدرت بر تسلیم در زمان اجازه معتبر است.»                                                                                   4-چیزی که مورد فروش قرار می گیرد باید موجود باشد؛  بنابراین اگر مورد معامله وجود خارجی نداشته باشد چنین معامله ای باطل است              {م361ق.م. «اگر دربیع عین معین ،معلوم شودکه مبیع ،وجود نداشته ،بیع باطل است.»}                                                                                                                            5- مورد معامله باید مشروع ومباح باشد ؛ چنانچه مورد معامله شرعا یا قانونا حرام یا ممنوع باشد معامله بر آن باطل است مثل خمر،خنذیر که چون غیر مشروع وغیر مباح است معامله ی آنها باطل است  اما جایی که ممنوعیت قانونی دارد مثل فروش مال غیر منقول به اتباع خارجه ،از آنجا که نقل وانتقال رسمی نسبت به اتباع خارجه ممنوع است چنین معامله ای نیز ممنوع میباشد { بند 3م190ق.م.« برای صحت  هرمعامله شرایط ذیل ،اساسی است ؛                                                                                                                                                  1- قصدطرفین ورضای آنها                                                                                                                                                                                                                                                              2- اهلیت طرفین                                                                                                                                                                                                                                                                                3- موضوع معین که مورد معامله باشد                                                                                                                                                                                                                                4- مشروعیت جهت معامله  .»  }                                                                             ( ص4   )

    6-مورد معامله باید ملک بایع باشد ؛ بنابراین اگر مال غیر را بفروشد چنین معامله ای  غیر نافذ است بعبارت دیگر معامله ی فضولی محسوب می شود که بحث آن  در جلسه آینده خواهد شد .                                                                                                                                                                                                                    م352ق.م. «بیع فضولی نافذ نیست مگر بعداز اجازه ی مالک،به طوری که در معاملات فضولی مذکور است                                                                        م247ق.م.«معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت ،نافذ نیستولو اینکه صاحب مال باطنا راضی باشد ، ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در اینصورت معامله صحیح ونافذ می شود .»}                                                                                                                   م263ق.م.«هرگاه مالک، معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد که برای ثمن وکلیه ی غرامات، به بایع فضولی رجوع کند ودر صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت .»                                                                                                                                                            7-  مورد معامله باید مبهم نباشد  به حکم بند3 م190ق.م. یعنی ولو به علم اجمالی یا بصورت کلی معلوم باشد  مثل بیع اشیاء از روی نمونه،مورد معامله نباید مردد باشد ،لذا نمیتوان امر مردد بین یکی از آن چند چیز را مورد فروش قرار داد                                                                                                                                             { بند 3م190ق.م.« برای صحت  هرمعامله شرایط ذیل ،اساسی است ؛                                                                                                                                                                            1- قصدطرفین ورضای آنها                                                                                                                                                                                                                                                               2- اهلیت طرفین                                                                                                                                                                                                                                                                                3- موضوع معین که مورد معامله باشد                                                                                                                                                                                                                                     4- مشروعیت جهت معامله  .»  }                                                                                                                          

  27- طرق رفع ابهام از اقسام مبیع را بیان نمائید                                                                                                                                                    ممکن است مبیع شیئ معین باشد (شیئ موجود ومشهود)                                                                                                                                                                                         ممکن است مبیع کلی فی المعین باشد (یکی از چندچیزی که در دسترس وقابل ارائه واشاره است  باشد)                                                                             ممکن است مبیع کلی فی الذمه باشد(آنچه که نه موجود بالفعل ونه قابل ارائه است بلکه قابل توصیف است)                                                                        حال شیوه های رفع ابهام هریک از آنها یکی از طرق ذیل است                                                                                                                                                                                             1) اگر از قبیل شیئ معین باشد؛ از طرق مشاهده، چه مشاهده ، حین معامله وچه مشاهده قبل از معامله ، معین می شود .                                                             2)اگر مورد معامله کلی فی المعین باشد؛ممکن است ازطریق مشاهده یاتوصیف جنس ومقداروکیفیت یا وصف مشخص شود ونیز اگر کیلی،وزنی،یاذرعی یا عدد یا مساحتی باشد به وسیله متناسب هریک رفع ابهام میگردد ،وسیله ی متناسب هر کالایی به عرف محل وشهر بستگی دارد ونیز ممکن است از طریق نمونه مشخص گردد (مشاهده ی توصیف نمونه –شرایط عرفی «کیلی ،وزنی،ذرعی،عددیا مساحتی » باشد)                   3) اگرمبیع ،کلی فی الذمه باشد ؛ منحصراازطریق توصیف معلوم خواهد شد هرچند که بعضی از طریق ارائه نمونه نیز تعیین آنرا پذیرفته اند.( مواد 342-351-352-353-354ق.م.  )                                                                                                                                                                                                                               م342ق.م.{مقدار وجنس ووصف مبیع باید معلوم باشد وتعیین مقدارآن به وزن یا کیل یا عدد یا ذرع یا مساحت یا مشاهده ،تابع عرف بلد است .}           م351ق.م.{درصورتیکه مبیع،کلی یعنی صادق برافرادعدیده ب
  این مطلب تا کنون 8 بار بازدید شده است.

  منبع
  برچسب ها : مورد ,مبیع ,یعنی ,بایع ,اینکه ,مشتری ,مورد معامله ,چنین معامله ,دریک دوره ,قرار باشد ,مشتری بدهد ,صحت  هرمعامله شرایط ,وبازه زمانی یکماهه ,دوره وبازه زمانی ,چنین معامله وبیعی، ,
  مطالب مهم حقوق مدنی 6

تبلیغات


  محل نمایش تبلیغات شما

پربازدیدترین مطالب

آمار

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر